GHPGVNTN/HK: Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 740 East Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433 Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư…