Thích Tâm Châu: Đạo Phật với Con Người | Phần II: Phương Pháp Làm Người | Cứu Cánh và Giải Thoát


“Khi tâm trí nhận thấy mọi sự cấu tạo đều vô thường, bản ngã là đau khổ và hư huyễn, lúc đó tâm trí mới hợp nhất với bản thể bất diệt của cõi Niết Bàn tuyệt đối” – Kinh trường A Hàm Giải thoát Giải thoát là mục đích tối cao, là phương pháp…

Thích Tâm Châu: Đạo Phật với Con Người | Phần II: Phương Pháp Làm Người | Hiểu Biết Nghĩa Vụ


II. HIỂU BIẾT NGHĨA VỤ “Trong người anh có một tiếng nói, nó thường nhắc nhở anh những việc cần làm. Tiếng nói ấy, tức là tiếng nói của lương tâm anh…” – Victor Pauchet “Có hề gì, nó đã sống…” Một người hiểu biết nghĩa vụ, làm tròn nghĩa vụ là người xứng đáng…