Bhikkhu Bodhi | Thanh Hòa dịch Việt: Những Thách Thức Của Tăng Già Trong Thế Kỷ XXI | The Challenge to the Sangha in the 21st Century


Nhiệm vụ của Tăng là phải nói lên tiếng nói của lương tâm Phật giáo cho thế giới nhận ra. Nghĩa là, Tăng hoặc ít nhất là những vị có danh tiếng trong Tăng, hãy nêu cao những giá trị đạo đức Phật giáo trong việc giải quyết những vấn đề to tát đang đối…