Tâm Bạch Trần Huyền Đan: Lời Chào Mừng của GĐPTVNHN trong lễ Thọ Cấp Tấn, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc

Lời Chào Mừng của Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại trong lễ Thọ Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc, nhân dịp Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN ÂC kỳ 10 Ngày 07.11.2021 Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thượng Tọa Thích…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Điện Thư Chúc Mừng Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU KÍNH GỞI: Huynh trưởng Trưởng ban Tổ chức Đại Hội. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ hướng về Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu Kỳ…