Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử – P.2


Mặc dù loạt bài này đang nói về lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử, nhưng vì trong số trước, trong khi bàn đến sự hy sinh và thiện chí của các cấp lãnh đạo GĐPT địa phương để thực hiện sự thống nhất phong trào, chúng tôi có hẹn sẽ bàn đến…

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử


I. MỤC ĐÍCH: Nói một cách tổng quát và nôm na thì Gia đình Phật tử có mục đích đào luyện con em thành những con người có đạo đức, thấm nhuần tinh thần Phật giáo. Nhưng dựa vào các văn kiện căn bản, như trong các nội quy của Tổ chức này chúng ta…

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Cần hiểu đúng đắn ý nghĩa Gia đình Phật tử | Kỳ I


TVPV: Gia đình Phật tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên được thành lập từ những năm 1940 của Phật giáo Việt Nam do Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám đồng sáng lập. Qua từng giai đoạn hình thành từ Đồng ấu Phật tử, Thanh niên Phật học Đức dục, Gia…