Rubén Vázquez | YWCA* Minneapolis: 50 năm sau: Di sản của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.

Rubén Vázquez, Phó Chủ tịch Công lý chủng tộc và Chính sách công tại YWCA Minneapolis  Hỏi và đáp với Rubén Vázquez, Phó Chủ tịch Công lý chủng tộc và Chính sách công tại YWCA Minneapolis Là một người nhập cư từ Mexico, Rubén Vázquez đã cam kết làm việc với các cộng đồng không…