Lama A. Govinda | Thích Trí Chơn dịch Việt: Thái Độ của Phật Tử Tây Tạng Đối Với Thiên Chúa Giáo


Anagarika Govinda (1898-1985), tên khai sinh là Ernst Lothar Hoffmann, là người sáng lập Hội Arya Maitreya Mandala và thuyết giảng về Phật giáo Tây Tạng, Abhidhamma (Vô Thượng Pháp), Thiền Pháp Phật giáo, cũng như về nhiều lĩnh vực khác của Phật giáo. Ông cũng là một nhà thơ và họa sĩ. Lama Anagarika Govinda…