Lâm Nhược Trần: Người Việt Nam Tồi Tệ: Sự cảm tính, lòng nhẹ dạ, cả tin và tánh mê tín, dị đoan.

(trích NGƯỜI VIỆT NAM TỒI TỆ, Nghiên cứu Văn hóa – Ðiều tra Xã hội của tác giả LÂM NHƯỢC TRẦN). Người Á Đông nói chung, đặc biệt là người Việt Nam nói riêng, rất cảm tính. Cảm tính có thể được giải thích như là tánh coi trọng tình cảm một cách thái quá. Trong rất nhiều tình…

Lâm Nhược Trần: Người Việt Nam Tồi Tệ: Sự gia trưởng, độc đoán và tính bảo thủ

trích NGƯỜI VIỆT NAM TỒI TỆ, Nghiên cứu Văn hóa – Ðiều tra Xã hội của tác giả LÂM NHƯỢC TRẦN. Người Việt Books xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Uyên Nguyên LỜI NÓI ĐẦU Hơn 20 năm, biết tôi đi nhiều, có viết lách và đã từng cộng tác với nhiều…