Không Trú: Vô Biên Pháp Lạc


LỜI THƯA DUYÊN KHỞI Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni Kính thưa quý Phật tử gần xa Cõi Ta bà này đã nhỏ trong hằng hà sa số cõi trong không gian vô tận. Ấy vậy, mà còn đủ năm thứ “uế trược” nữa. Với tấm lòng Từ Bi vô hạn nên: Các vị…