The Conversation | Academic rigor, journalistic flair: 5 Buddhist teachings that can help you deal with coronavirus anxiety

TU THƯ SEN TRẮNG LƯỢC THUẬT: Không thể tránh né sự thật, Covid-19 là nỗi sợ hãi lo lắng thường trực của tất cả chúng ta hiện nay. Mặc dù trước đây, nhân loại cũng từng phải đương đầu với những trận dịch bịnh nan giải như vậy. Nhiều nơi trên thế giới, các thiền…