Dr. Rajendra Prasad/Hoà Thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ: Thông Điệp Tình Thương Của Đức Phật


Dr. Rajendra prasad (1884-1963), là một học giả và chính trị gia Ấn Đố nổi tiếng. Tiến sĩ Prasad đã tham gia rất sớm phong trào tranh đấu chống thực dân Anh để giành độc lập tự do cho xứ sở. Sau ngày Anh quốc trao trả độc lập cho Ấn Độ vào năm 1947, hai lần ông được bầu làm chủ tịch Quốc Hội. Năm 1947-1949, ông giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Lập Hiến,…