Justin Whitaker | Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II | Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến tranh trong thế kỷ 20, và chính phủ Mỹ đã nhìn Phật Giáo như một…

Duncan Ryūken Williams | Interview | BCBS: Wings of Wisdom and Compassion: Lessons of Freedom from Japanese American Internment in WWII

Duncan Ryuken Williams is Professor of Religion and East Asian Languages & Cultures at the University of Southern California and Director of the USC Shinso Ito Center for Japanese Religions and Culture. | Photo: APALA  BCBS graduate intern, Sarah Fleming, sat down with Duncan to discuss what the stories of Japanese American Buddhists who lived through…