Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch: Vai Trò Và Tầm Nhìn Của Đạo Phật Đối Với Việc Sức Mạnh Của Tinh Thần Để Phòng Chống Đại Dịch Covid-19


(The Role of Buddha’s Vision for Increasing Mental Strength to Fight Against Corona Pandemic) Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch Bây giờ tất cả chúng ta trong một vấn đề phổ quát, đang ‘giãn cách xã hội’ nhằm tạo ra khoảng cách vật lý làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá…