Đồng Thiện: Thầy


Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp xa xưa Người lên đường đại chúng mãi ngủ trưa Chống gậy trúc đội nắng mưa dấn bước Giữa ly loạn vẫn trang nghiêm mực thước Tô vàng son áo xống buộc ràng nhau Ngỡ hoằng dương nào thấu tận cơn…