Daniel Veidlinger | Huệ Cảnh lược thuật: Nghiên cứu về “Truyền thông và Phật giáo” | From Indra’s Net to Internet: Communication, Technology, and the Evolution of Buddhist Ideas

Phật Giáo, mang nhiều sắc thái đa dạng do yếu tố địa phương hóa, song có mối tương quan mạnh mẽ với môi trường giao tiếp hơn các truyền thống khác không? Điều gì sẽ được tiết lộ nếu chúng ta đặt (PG) trước các mạng lưới giao tiếp, du lịch và thương mại trong…