Venerable Khenpo Rinpoches | Tâm Huệ lược thuật: Ba Thái Độ của Nhẫn | The Three Types of Patience

“Ba la mật thứ ba” (nhẫn nhục) rèn luyện cho chúng ta tính vững vàng và cởi mở khi đối mặt với những người và hoàn cảnh khó khăn. Nhẫn đòi hỏi phải trau dồi sự can đảm khéo léo, chánh niệm và lòng khoan dung. Nói chung, khi cảm thấy người khác làm tổn…