Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hạnh phúc của chúng ta, Sức khỏe của chúng ta, Tương lai của chúng ta | Our Happiness, Our Health, Our Future

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Tiến sĩ Patrick Leahy – Chủ tịch Đại học Monmouth, New Jersey đã chào mừng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm đến buổi trò chuyện về mối liên hệ giữa hạnh phúc, sức khỏe, phúc lợi và tương lai của trái đất. Ông thưa…