Marina Kochetkova | DailyArt Magazine | Tâm Định lược dẫn: Sức Mạnh Lòng Từ – Bồ Tát trong Mỹ Thuật | The Power of Compassion – Bodhisattvas in Art

Bửu Thành | Tu thư Sen Trắng lược dẫn: Các vị bồ tát nở rộ tựa những đóa hoa xinh đẹp, lan tỏa khắp muôn phương lòng từ bi, trí tuệ và niềm an vui. Bồ tát là một người đang trên con đường dẫn đến Phật quả, có tâm từ bi vì lợi ích…