Đạo Sinh dịch Việt: Bố Thí Ba La Mật

~ 大般若波羅蜜多經卷第五十一 (初分辨大乘品第十五之一)
善現白佛言。世尊。 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。 大悲為上首。以無所得而為方便。自施一切內外所有。 亦勸他施內外所有。 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。 是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。

Thiện Hiện bạch Phật rằng: Thế Tôn, bố thí ba-la-mật-đa của bồ-tát ma-ha-tát là gì?

Phật nói: Thiện Hiện, nếu bồ-tát ma-ha-tát phát tâm tương ưng nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự bố thí tất cả vật sở hữu cả trong lẫn ngoài, lại khuyên người khác bố thí các vật sở hữu cả trong lẫn ngoài, dùng thiện căn này cùng tất cả hữu tình hồi hướng Vô thượng chính đẳng chính giác. Thiện hiện, đó là bố thí ba-la-mật-đa của bồ-tát ma-ha-tát.
_______________________________________________

Ghi chú thêm của ST: Nhất thiết trí trí có nghĩa là: (一切智智) Phạm: Sarvajĩa-jĩàna. Hán âm: Tát bà nhã na. Chỉ cho trí của Nhất thiết trí, tức là trí tuệ của đức Phật. Nhất thiết trí là trí chung của Thanh văn, Duyên giác và Phật. Nhưng trí của Phật là trí thù thắng nhất trong tất cả trí. Nên ở đây, nhằm phân biệt với trí của Thanh văn, Duyên giác mà gọi trí của Phật là Nhất thiết trí trí. Kinh Nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đa quyển thượng (Đại 8, 837 thượng) nói: Tự tính thanh tịnh gọi là tính Bản giác, tức là Nhất thiết trí trí của chư Phật. Kinh Đại nhật quyển 6 (Đại 18, 41 trung) nói: Nhất thiết trí trí lìa tất cả phân biệt và vô phân biệt, là trí thù thắng nhất trong tất cả trí, giống như cõi hư không. Cũng giống như đại địa, là nơi nương tựa của hết thảy chúng sinh, lại như gió, cuốn sạch tất cả bụi phiền não, cũng lại như lửa có năng lực thiêu đốt tất cả củi ngu si vô trí, lại giống như nước, chúng sinh nhờ đó mà được tươi mát, yên vui. Trí này chẳng những dùng nhất thiết chủng biết khắp tất cả pháp, mà còn biết pháp này là tướng rốt ráo thường trụ không hoại diệt, không thêm bớt, giống như kim cương, cho nên là trí tuệ tột cùng chân thực, cũng là pháp vị giải thoát tự chứng của Như lai.

Leave a Reply