Dr. Rob Sheehan: Leading with an Open Mind

How open minded are you, really? This is a question I have been asking myself since reading an interview with Adam Grant about his newest book, Think Again. In his interview with Inc. magazine, Grant explains that most of us spend our time in one of three different mind-sets: Preacher Mode: Persuading others to your point of view. Prosecutor Mode: Trying to prove someone…

Vĩnh Hảo: Đọc Thơ Cao Tần

Bỗng dưng bị đặt vào một hoàn cảnh không còn chọn lựa nào khác, họ lên đường, ly hương, bắt đầu đời sống của những kẻ lưu vong. Từ mảnh đất mới, với hai tay trắng, cố gắng gầy dựng nên cơ nghiệp mới. Cơ nghiệp thành tựu lớn lao hay chỉ là những mảnh…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Kết Luận – Nhân Duyên Xuất Gia

Kể từ lúc phôi thai (1924) đến khi Hội Phật giáo Việt Nam hòa hợp vào, lập thành Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (1958) trải qua thời gian 35 năm với những sự việc kể trên mà chính tôi được tham gia hoạt động cùng là mắt thấy tai nghe. Thuận lợi dễ…