Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên: BHDHK viếng tang thân mẫu và nhạc mẫu của Anh-Chị Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Thể hiện sự kính ngưỡng đối với các bậc Tôn Túc Tăng Già và san sẻ nghĩa tình Lam viên trong đại gia đình Sen Trắng, những ngày vừa qua từ phương xa, Huynh trưởng trưởng ban, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, cùng với hai trưởng thành viên trong BHD/GĐPTVN/HK, là anh Huệ Cảnh Hồ…