Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Follow the Teachings


Photo:  Buddhism For Kids The Four Limitless Minds Living life in a kind and wise way is important to Buddhists. To nurture these ideals, the Buddha taught them to sow seeds of goodness by practicing Compassion, Loving-Kindness, Joy, and Inclusiveness. The loving-kindness meditation, mettā, is the traditional Buddhist blessing. May all beings be well. May…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chính Trị và Môi Trường | Politics and Environment: An Interview


Trách nhiệm chung và Môi trường Toàn cầu – Bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Trái Đất Rio Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng luật pháp nên được dùng như những nguyên tắc cho việc sử dụng đúng đắn về thế chủ động, sự sáng tạo và…

Nguyên Cung Đỗ Đức Thiện | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Muốn Phát Triển Cần Thay Đổi


Kết Khóa Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ ( 2019, Nhiệm kỳ trưởng Ban, Anh Phúc Thiện Ngũ Duy Thành) | Ảnh: VHI Ông bà ta đã dạy “Nhập gia tùy tục”; đúng vậy trên trái đất này có nhiều sắc dân, mỗi sắc dân đều có một ngôn ngữ, tập…

Rebecca S.K. Li | The College of New Jersey | CJBS: Chan Practitioners as Agents of Social Change


Abstract In this paper, I argue that sociological insights into how so- cial structures are perpetuated and change, are congruent with Dharma teachings of dependent origination and are useful for Chan practitioners’ cultivation of wisdom and compassion. Examples of social change, in the economy and family, are used to illustrate how these Dharma princi- ples…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VIII. Cyclone Nargis and Its Aftermath


In 2008, Myanmar suffered its worst natural disaster on record when Cyclone Nargis swept through. Children in western Rakhine State walk along a debris-strewn road after 2010’s Cyclone Giri. | Photo: DPA On May 2, 2008, Burma was struck by its worst natural disaster in modern history. On that day, Cyclone Nargis tore into Burma’s Irrawaddy delta,…