Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Follow the Teachings

Photo:  Buddhism For Kids The Four Limitless Minds Living life in a kind and wise way is important to Buddhists. To nurture these ideals, the Buddha taught them to sow seeds of goodness by practicing Compassion, Loving-Kindness, Joy, and Inclusiveness. The loving-kindness meditation, mettā, is the traditional Buddhist blessing. May all beings be well. May…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chính Trị và Môi Trường | Politics and Environment: An Interview

Trách nhiệm chung và Môi trường Toàn cầu – Bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Trái Đất Rio Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng luật pháp nên được dùng như những nguyên tắc cho việc sử dụng đúng đắn về thế chủ động, sự sáng tạo và…

Nguyên Cung Đỗ Đức Thiện | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Muốn Phát Triển Cần Thay Đổi

Kết Khóa Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ ( 2019, Nhiệm kỳ trưởng Ban, Anh Phúc Thiện Ngũ Duy Thành) | Ảnh: VHI Ông bà ta đã dạy “Nhập gia tùy tục”; đúng vậy trên trái đất này có nhiều sắc dân, mỗi sắc dân đều có một ngôn ngữ, tập…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VIII. Cyclone Nargis and Its Aftermath

In 2008, Myanmar suffered its worst natural disaster on record when Cyclone Nargis swept through. Children in western Rakhine State walk along a debris-strewn road after 2010’s Cyclone Giri. | Photo: DPA On May 2, 2008, Burma was struck by its worst natural disaster in modern history. On that day, Cyclone Nargis tore into Burma’s Irrawaddy delta,…

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử

I. MỤC ĐÍCH: Nói một cách tổng quát và nôm na thì Gia đình Phật tử có mục đích đào luyện con em thành những con người có đạo đức, thấm nhuần tinh thần Phật giáo. Nhưng dựa vào các văn kiện căn bản, như trong các nội quy của Tổ chức này chúng ta…