BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 2: Pháp Môn Chuyển Hóa Phiền Não Thành An Vui (Con Đường Ra Khỏi Phiền Não)

DẪN NHẬP Suốt 45 năm thuyết pháp độ sanh, đức Thế Tôn đã nhiều lần xác định: Như Lai chỉ nói khổ và con đường diệt khổ, đấy là nội dung của Tứ Thánh đế mà bài pháp đầu tiên giới thiệu. Như thế, toàn thể giáo lý Giới, Định, Tuệ của Phật giáo đều…