Thích Nguyên Lý: Từ Bi Cứu Khổ

HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN LÝ (GHPGVNTN): … xin xóa bỏ mọi phân biệt tôn giáo, tông phái, mọi dị biệt xu hướng, mọi mâu thuẫn tổ chức, để thể hiện lời dạy “Từ Bi Cứu Khổ” của đức Phật, bằng hành động thực tế, tùy theo điều kiện hoàn cảnh và phương tiện riêng biệt của mỗi người, góp phần công đức bằng tinh thần và vật chất vào công cuộc cứu trợ, ngõ hầu phần nào giúp san sẻ nỗi thống khổ của đồng bào ruột thịt Miền Trung đang gánh chịu…

6 thoughts on “Thích Nguyên Lý: Từ Bi Cứu Khổ

  1. Pingback: Sen Trắng: Áo Lam về miền gian khó… |

  2. Pingback: Quảng Pháp: Quê Nhà, đã mấy mưa dầm… |

  3. Pingback: Sen Trắng: “Ở nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò…” |

  4. Pingback: Thích Nguyên Lý: THƯ TRI ÂN – Đóng Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung |

  5. Pingback: Thích Nguyên Lý: Thông báo thay đổi một số địa điểm trong hành trình cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần 2 |

  6. Pingback: Tuấn Khanh: Nơi Đây Em Chờ, Nơi Đây Mẹ Chờ |

Leave a Reply