Larry Ward: Our Racism is a Crying Baby

Larry Ward Interviews Sister Chau Nghiem June 20, 2004 at the New Hamlet, Plum Village Sr. Chau Nghiem, Adomment with Jewels (Photo: Robert Sorrell) Sr. Chau Nghiem, can you give us a glimpse into what it was like being a person of African American and European American descent, prior to coming to Buddhist practice and…

Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Phật Quả

“Khi đã tuân thủ và thực hành theo giáo pháp, thì điều quan trọng đối với các vị là không được khởi tưởng mong cầu sự kính trọng của người khác hoặc mong chờ nỗ lực tu học lớn lao của mình được đền đáp. Thay vì thế, các vị hãy nghĩ, ‘Nguyện cho tôi…