Thích Nhất Hạnh: Bảo Vệ Sự Sống (Năm Giới Tân Tu) / REVERENCE FOR LIFE ( The Five Mindfulness Trainings)

Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tức và lòng Từ bi, để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không…