Thông Báo của “Có Mặt Cho Nhau”

Hủy bỏ buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 7 tại Orlando, FL
và Dời ngày sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 8 tại Nam California

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sĩ, và quý đồng hương,

Kính thưa quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT và giới trẻ xa gần,

Kính thưa quý vị,

Nạn dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta và cộng đồng thế giới hiện nay, vì sức khỏe quý báu của số đông và của tập thể, ban tổ chức quyết định hủy bỏ buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 7 tại Orlando, FL và dời ngày sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 8 tại Nam California. Có Mặt Cho Nhau 8 được dời đến ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020 tại phòng hội Viện Việt Học như Thư Mời dưới đây. Chương trình giống nhau, chỉ có khác ngày mà thôi.

Xin thành thật cáo lỗi và mong sự cảm thông của tất cả quý vị.

Chúng tôi luôn cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý vị đồng hương trong thời gian qua và xin hẹn gặp lại trong chương trình CMCN8 vào tháng Sáu. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Thay Mặt BTC

Tâm Thường Định và Tâm Định

URGENT ANNOUNCEMENT

Cancellation of ‘Presencing For Each Other 7’ in Orlando, FL
and Postpone ‘Presencing For Each Other 8’ event in Southern California

Dear Venerable Sangha, fellow Buddhist laypersons, and colleagues
Dear our beloved Vietnamese, dear friends, and members of the Vietnamese Buddhist Youth Associations

Ladies and Gentlemen,

Covid-19 is a public health crisis in our lifetime and we need to stay safe, social distancing to minimize the impact of the disease on our health and to our communities as well as the world. We, the organizers, decided to cancel the event.  ‘Presencing For Each Other 7’ in Orlando, FL and Postpone ‘Presencing For Each Other 8’ event in Southern California. The new date is Saturday, June 6, 2020 at the Vietnamese Studies Institute, from 5:30PM-9:00PM as the old exact program in the attachment.

We sincerely apologize and hope for your understanding.  We are always grateful for the interest and continued support of our effort and charitable works.

May all be safe, well, at ease and happy.

Respectful yours

Phe Bach
Scottie Nguyen

Leave a Reply