Sa Môn Thích Thắng Hoan: THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020  

Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG —- THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện…