Tưởng Niệm Ðại Ðức Thích Phổ Hòa, tức Cố Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân (PDF)

12694995_1025443727502304_7929058723872699464_o.jpg

LỜI BÁI BIỆT
thay cho lời ngỏ tập tưởng niệm Sư Huynh Phổ Hòa

Dẫu biết thân tứ đại là giả tạm, nhưng bóng dáng Sư Huynh ngày nào trong tấm áo Lam thân thương và trong mảnh nâu sòng từ hòa nay không còn nữa, lớp đàn em GĐPT còn lại vẫn không sao cầm được những giọt lệ ngậm ngùi cùng nỗi đau buồn quặn thắt.

Dẫu biết có sinh ắt có diệt là luật thường hằng, nhưng hành trạng của Sư Huynh đã in đậm nét lên những trang sử thăng trầm của tập thể Áo Lam với bao kỳ tích tuyệt tác, bao thành quả lớn lao qua chí nguyện phụng đạo hộ đời bất thối của Sư Huynh, lớp lớp đàn em còn lại vẫn không sao nén được sự thương tiếc ray rứt, lòng xót xa ưu sầu vô hạn.

Dẫu biết dây thân ái luôn nhắc nhở “chia tay đừng buồn”, nhưng từ nay ánh mắt đôn hậu của Sư Huynh đã tắt mất, bàn tay siết chặt ấm nồng của Sư Huynh đã lơi xa, tiếng hát họp đoàn vui vẻ của Sư Huynh đã im hẳn, những lời dặn dò ân nghĩa, những lời khuyên bảo tâm huyết của Sư Huynh đã lặng thinh, lớp đàn em GĐPT còn lại làm sao dằn được nỗi bi cảm, trống vắng, se sắt.

Năm tháng trôi qua, tập thể Áo Lam khắp năm châu đã liên tiếp cung tiễn những bậc huynh trưởng khả kính về cõi Tịnh Lạc, nay đến lượt Sư Huynh, một trong những cây đại thụ của GĐPT lại tắt bóng. Nhưng những ngày tháng sum vầy, quây quần bên Sư Huynh hiền hòa, nồng hậu, bình dị, hỉ xã, an nhiên, chắc chắn không ai quên được.

Từ một huynh trưởng GĐPT, Sư Huynh đã tác nguyện thành Tăng nhân, nhưng tâm thức, ý lực và sinh hoạt hàng ngày của Sư Huynh lúc nào cũng gần gũi, lo toan cho tập thể Áo Lam, dù đa đoan với Phật sự của một sứ giả Như Lai.

Phải chăng biết rõ bổn tâm và nguyện lực của Sư Huynh, nên khi Sư Huynh xuất gia thế phát đã được ân sư ban cho đạo danh PHỔ HÒA. Thật vậy, gần gũi Sư Huynh mới thấy Sư Huynh luôn mong mỏi, luôn nỗ lực hành hoạt sao cho tập thể GĐPT khắp nơi, cư sĩ Phật tử thập phương luôn gắn bó, giữ được chữ HÒA. Với Sư Huynh, HÒA là chất keo nối kết mọi người, mọi loài sống an lạc, hạnh phúc. HÒA là dưỡng chất cho đạo tình, đạo vị nở rộ, thắm tươi, tăng trưởng. HÒA cần thực hiện, phổ cập, sâu rộng trong chốn nhân sinh đa tạp, từ gia đình, học đường (HÒA THUẬN), đến xã hội, đất nước (HIẾU HÒA); từ chốn già lam nghiêm cẩn, đến tập thể Áo Lam trẻ trung (LỤC HÒA). Phải chăng khi đề cao Bi-Trí-Dũng mà thiếu HÒA thì Bi-Trí-Dũng cũng sẽ lụn tàn thành GANH GHÉT – MÊ MUỘI – SUY YẾU. Ôi, cao đẹp thay ý nghĩa hai chữ PHỔ HÒA.

Tên là Người, Đạo danh của Sư Huynh đã thể hiện toàn tâm, toàn ý, toàn lực của Sư Huynh. Lớp đàn em GĐPT hôm nay ngưỡng vọng và bái tiễn Giác Linh Sư Huynh, tâm nguyện rằng: “PHỔ HÒA, đạo danh của Sư Huynh, không chỉ là một thông điệp mà còn là một di chúc sâu sắc để lớp hậu nhân áo Lam ghi lòng tạc dạ, nỗ lực thực hiện kỳ cùng.

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ tiếp độ Giác Linh Sư Huynh cao đăng Phật quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

cam-nang-tang-le_66trang_thum

Ấn bản PDF

THE LAST RESPECTFUL FAREWELL T
O OUR BELOVED VENERABLE PHỔ HÒA

Our Elder Brother has gone, this time, for good!

Although we’ve already known our body would be impermanent, but we also know that the familiar peaceful silhouette of our Big Bro clad in his cherished Grey Shirt and brown tunic ceases to reappear, the rest of younger promotions in the Buddhist Youth Family could not have contained their tears running down, crying for this big loss and felt some acute pain in their heart.

Despise of awareness of the permanent principle of birth and decay, we have also to take into account of his activities and attitude that had left heavy strokes on historical up and down pages of the Grey Shirt confederation, dotted with so plenty of magic achievements and unbelievable huge results through his unbreakable willingness in service to the Holy Religion and safeguard of Life and so, we, younger ones, couldn’t hold back our lingering regret and deep and sad immense missing feeling of this loss.

Although we all know that happy relationship tell us of “a farewell not a blue”, but from now on his benevolent regard was turn off, his warm shake hands were loose, his singing voice for roll call was tightly mute, his lovable recommends, his advices from the bottom of his heart were disrupted, we, younger ones don’t know how restraint our grief, inconsolable empty feelings.

Through time, Grey Shirt confederation on five continents had witnessed of departs and paid respect to respectable elder brothers into their Tranquil and Happy World, and now his turn, one among oldest trees of our Family had faded away. Yet, we could not forget our happy days around him, in reunion with a sweet person like him, and warm, simple, indulgent, and calm.

From the level of a senior brother in the Buddhist Youth Family, he has a commitment to be monk, one venerable among Sangha, but his conscious knowledge, will and everyday activities were always close, aiming service the Grey colleagues, while still multifaceted busy with Buddhist affairs as a missionary of Buddha.

Could he know in advance of the true heart and will of our Brother, so Brother volunteered his life for Practice, his Grace Teacher granted him religious name Phổ Hòa (Amiable to all). Indeed, if any chance to be close to him, we could be able to realize that he always wishes, strives to lead his exemplar deeds and action for the unification of every unit of the Family everywhere in the world, Buddhist aspirant practitioners in every corner and they could keep the meaning of the word Hòa (Reconciliation). For him, Hòa must be the glue to link everybody, every species in a happy and peaceful life. Hòa should be nutrient to religious love, taste to bloom in radiant growth. Hòa (Peace and oneness) should be carried out, universally and deeply spread in the complex of living, from family, school (accord and harmony), up to society, country (peaceful not belligerent); from strictly imposing quarters of clergy up to the whole family of Young Grey Shirt world (Ultimate Peace). Is it true that when promoting Compassion-Consciousness-Courage without or lack of Peace or Reconciliation, Compassion-Consciousness-Courage would be degraded to Envy-Ignorance-Decadence? How beautiful would be the meaning of two words Phổ Hòa (Universal Peace)!

Name does refer to person, his religious surname points to realization of his total mind, heart, strength. Today Younger generations of the Buddhist Family are still looking up at him and bid respectful farewell to his Soul and wishing: Phổ Hòa, his religious surname would not only be a message but still also be a deeply sophisticated will left on for the succeeding classes of Grey Shirt members to engrave it by heart and exert all efforts to put it in real action and attain its target.

We are joining in a unanimous prayer wishing that His Holiness Buddha would render His Compassion to lead the Essence of our Brother up into Buddha’s Heavens.

Begging Blessings from His Holiness Supreme Buddha!

2 thoughts on “Tưởng Niệm Ðại Ðức Thích Phổ Hòa, tức Cố Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân (PDF)

  1. Pingback: VIÊN LẠC, 2019: Mười ngày đếm ngược (Sổ tay) |

  2. Pingback: Tưởng niệm Sư Huynh Phổ Hòa |

Leave a Reply