2 thoughts on “Tưởng Niệm Ðại Ðức Thích Phổ Hòa, tức Cố Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân (PDF)

Leave a Reply

%d bloggers like this: