1 thought on “GÐPTVNTG: Phóng sự ảnh Lễ Di Quan Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Leave a Reply

%d bloggers like this: