BHDHN: Lễ Kỳ Siêu – Tưởng Niệm và Lễ Tiễn Biệt Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

Lễ Kỳ Siêu, Tưởng Niệm và Tiễn Biệt cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Âu Châu, Htr Đại Diện Hội Đồng HTr Cấp Dũng tại Âu Châu, HTr Phó TB Hướng Dẫn Hải Ngoại, HTr Trưởng Ban HD Âu Châu, cùng tất cả HTr và Đoàn sinh Đại Diện BHD ÂC và các Đơn vị GĐPT, củng Tang gia hiếu quyến và Chư vị Thân hữu Gia đình. [Xem thêm: Nguồn: http://gdpthaingoai.org/?p=8777 & http://gdpthaingoai.org/?p=8798]

Leave a Reply