BHDHN: Lễ Kỳ Siêu – Tưởng Niệm và Lễ Tiễn Biệt Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG


Lễ Kỳ Siêu, Tưởng Niệm và Tiễn Biệt cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Âu Châu, Htr Đại Diện Hội Đồng HTr Cấp Dũng tại Âu Châu, HTr Phó TB Hướng Dẫn Hải Ngoại, HTr Trưởng Ban HD Âu Châu, cùng tất cả HTr và Đoàn sinh Đại Diện BHD ÂC và các Đơn vị GĐPT, củng Tang gia hiếu quyến và Chư vị Thân hữu Gia đình. [Xem thêm: Nguồn: http://gdpthaingoai.org/?p=8777 & http://gdpthaingoai.org/?p=8798]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s