Thơ Minh Ðức Triều Tâm Ảnh

Ảnh: Ðịnh Phước Hóa ra Hóa ra chỉ thở và cười Là trăm niềm nỗi Một đời xa bay Hóa ra Tỉnh thức phút giây Là ta thấy rõ Mặt mày chưa sinh! Công án lá xanh Có khi Tâm đá thốt lời Có khi hồn cỏ Dạo chơi thung thiền Cũng là thơ Cũng…