Sắp đặt mục tiêu cho cuộc sống (Video)

Những thứ lớn nhất (quả golf) là những thứ ưu tiên nhất, phải có trước trong cuộc sống: việc học hành (để có nghề nghiệp tốt), sự nghiệp, hạnh phúc, sức khoẻ… Những thứ nhỏ nhất là các thú vui, tiêu khiển như bia bọt, games… chỉ được đụng đến khi đã hoàn thành công…