Cáo Phó của Tang Quyến Trưởng niên Nguyễn Hữu Huy, Pháp danh Năng Kỉnh


Dưới đây là Cáo Phó của Gia đình Trưởng Niên NĂNG KỈNH NGUYỄN HỮU HUY, Ðoàn Trưởng Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng, mệnh chung ngày 16 tháng Giêng, 2017, tại Miền Nam California. Cáo phó này đăng trên nhật báo Người Việt phát Caifornia, USA, và Người Việt Online ngày 17 tháng Giêng, 2017.

10563681-cp14-ong-nguyen-huu-huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s