Bright Side: Sometimes a child’s thoughts can remind us about what’s really important in life

How to stop being distracted and achieve what’s really important in life Leo Babauta, a writer who has a blog at Zenhabits, recently wrote an article about the problem of getting distracted and how to overcome it. We gave his method a try, and it really worked. Maybe it could help you to? Source: https://brightside.me/article/how-to-stop-being-distracted-and-achieve-whats-really-important-in-life-59055/

Tâm Ðịnh: Những ngày đầu của Gia đình Phật Tử Viên Quang, San Diego.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của Gia Ðình Phật Tử Viên Quang, tại Miền Quảng Ðức. Ðoàn quán tại chùa Viên Quang, San Diego,  California, do Thượng tọa Thích Tín Mãn trụ trì. Những hình ảnh này do trưởng Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp đăng trên facebooks cá nhân. Anh cũng chính là trụ cột…