Buddha’s House: Trung Cộng tấn công vào Phật Giáo Tây Tạng đồng nghĩa đe dọa người dân Tây Tạng.

Buddha’s House: Trung Quốc tấn công Phật Giáo Tây Tạng cũng xem như tấn công vào người Tây Tạng. Gần đây chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phát biểu: “Các tổ chức Tôn Giáo phải theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Theo báo cáo ngày 10.5.2016 của tổ…

Trần Lâm: Ðại Hội Kỳ 10, GÐPTVN (Quốc Nội)

TRẦN LÂM/GÐPTVN: Tiếp nối thành công của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ IX năm 2012. Nhằm tổng kết Phật sự trong nhiệm kỳ  2012  –  2016, hoạch định đề án sinh hoạt và Phật sự nhiệm kỳ 2016 –2020, từng bước kiện toàn nhân sự GĐPT Việt Nam trong giai đoạn hiện tại…