Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Kết Luận – Nhân Duyên Xuất Gia

Kể từ lúc phôi thai (1924) đến khi Hội Phật giáo Việt Nam hòa hợp vào, lập thành Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (1958) trải qua thời gian 35 năm với những sự việc kể trên mà chính tôi được tham gia hoạt động cùng là mắt thấy tai nghe. Thuận lợi dễ…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ sáu: Giáo Hội Tăng Già Việt Nam

Ảnh: Chùa Việt Có người hỏi: Trong Tổng Hội Phật giáo Việt Nam đã có Tăng già rồi nhất là Viện Tăng thống đã giữ phần tối cao cho toàn thể Phật giáo, cùng chung một tôn chỉ, mục đích là hoằng dương Phật pháp giữ vững tinh thần dân tộc… sao lại còn phải…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ năm: Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

Vấn đề thống nhất Phật giáo trong cả nước, tất cả những người có nhiệt tình vì Đạo khắp nơi đều mong muốn. Thời tiết nhân duyên đã tới, sự trao đổi giữa các tập đoàn Phật giáo đã thông cảm, việc trù bị đã sẵn sàng chu đáo. Ngày 10 tháng 4 năm 1951,…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ tư: Hội Phật Giáo Việt Nam

Những Ngôi Tháp Cổ Chùa Hàm Long | Ảnh: Internet Công việc của Hội Bắc Kỳ Phật giáo vẫn hoạt động, báo Đuốc Tuệ và Tinh Tiến vẫn phát hành cho đến ngày Cách Mạng Tháng Tám. Sau Cách Mạng Tháng Tám, Chinh phủ ban hành sắc lệnh tất cả các hội và báo chí…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ ba: Chùa Quán Sứ, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo

Chùa Cổ Miền Bắc | Ảnh: Internet Tùng thư đặt ở Hà Nam nhưng kinh, sách vẫn phải in trên Hà Nội. Thời  gian này, chúng tôi thường đi lại luôn, thỉnh thoảng Thượng Tọa Thái Hòa đưa tôi vào thăm chùa Quán Sư – Hà Nội. Vị trụ trì ở đấy bấy giờ là…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư

Ảnh minh họa | Internet Hội họp, bàn bạc, trao đổi ý kiến với nhau một thời gian, chúng tôi quyết định thành lập “Phật học tùng thư”. Trước hết phiên dịch kinh sách ra quốc ngữ để ấn hành, truyền bá sâu rộng trong quần chúng. Sau khi được nhiều người hiểu biết tán…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời Kỳ Thứ Nhất: Lục Hòa Tịnh Lữ

“Vượt qua những trở ngại khó khăn để đạt tới kết quả như ý nếu không có chí kiên trì và lòng dũng cảm sẽ không thể nào đưa tới thành công được.” | Hòa Thượng Thích Trí Hải THAY LỜI TỰA Phật giáo và dân tộc như hình với bóng, cùng nhau trải qua bao…