Trần Trung Đạo: Chú Điển trong tôi


Một buổi chiều mùa hè 1968, tôi từ Đà Nẵng vào Vĩnh Điện, rồi  đón xe lam  xuống Hội An. Sau khi ngủ một đêm trong trại lính ở tiểu khu Quảng Nam với người anh cô cậu, buổi sáng tôi đến chùa Viên Giác để đảnh lễ Đại Đức trụ trì. Chúng tôi đều…