Thích Đồng Trí: Cảm Niệm Ân Sư


Nén tâm hương tưởng niệm Cố Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN Giác Linh Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư, Sài Gòn nay chợt chuyển cơn mưa Tình Nghĩa Ân Sư mấy cho vừa Người về quê cũ, duyên đã mãn Quặn thắt lòng con lệ tiễn đưa… Mùa Xuân là mùa tràn…