Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch: Ý nghĩa của quỳ gối trong các vụ biểu tình chống bạo lực của cảnh sát


Ý nghĩa của quỳ gối trong các vụ biểu tình chống bạo lực của cảnh sát Quỳ gối trong truyền thống văn hóa và tôn giáo mang ý nghĩa của lòng khiêm nhường, tôn kính, ăn năn sám hối, tạ lỗi, xin ơn… Trong các vụ biểu tình chống bạo lực cảnh sát và kỳ…