Nhiều tác giả: Phật Điển Phổ Thông – Dẫn vào Tuệ Giác Phật | Kỳ 1- Bối Cảnh Biên Dịch và Cộng Tác Viên [ Song ngữ – Bilinguals ]

Common Buddhist Text: Guidance and Insight from the Copyright by Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU). Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey, Dharmacārī Śraddhāpa, P.D. Premasiri, G.A Somaratne, Venerable Thich Tue Sy Phật Điển Phổ Thông: Dẫn vào Tuệ Giác Phật Chủ biên bản Việt ngữ: LÊ MẠNH THÁT – TUỆ SỸ Ban…

Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Đạo Lý Duyên Khởi

Dẫn Nhập “Tại sao ta có mặt ở đây? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta có quá nhiều đau khổ? “ là những câu hỏi mà khi sinh ra, lớn lên, con người không ít thì nhiều đã từng thắc mắc và tìm cách trả lời. Thái tử Siddattha…

Pháp Hiền: Phát bồ-đề tâm và PHÁT BỒ ĐỀ TÂM | Generation of the mind [acting towards] Enlighttenment

Phát bồ đề tâm, là một thuật ngữ mà ta quen dùng trong giao tiếp về “Phật sự’ của chúng ta và nó còn quen dùng trong mọi văn bản, khi ta nói về Phật giáo “Đại” thừa. Nghĩa là, “phát bồ để tâm”, là một thuật ngữ riêng của Phật giáo Đại thừa –…