Tuấn Khanh: Ngày Vẫn Nắng Lên

LỜI THƯA: Những ngày này, Khanh theo đoàn từ thiện với Ôn Nguyên Lý và Thiện Minh. Đoàn có sự tham gia của nhiều chư Thầy, Cô và Phật Tử từ Sài Gòn ra… Những ngày này, Khanh kể, “chỉ có nước, mây đen và gió lạnh ngắt. Nắng, chỉ thỉnh thoảng hé lên bất…