Lễ Thọ Cấp Tấn, Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2017)


Cùng trong dịp Hội Nghị Ðịnh Kỳ I, BHD Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, 22 tháng 7, 2017, Lễ Thọ Cấp Tấn của tám huynh trưởng tân thăng đã được tổ chức trang nghiêm dưới sự chứng minh của Chư Tôn Túc GHPGVNTN Hoa Kỳ, đặc biệt là sự lưu tình bi mẫn của Hòa thượng Thích Thắng Hoa, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa thượng Thích Nhật Huệ.

Tám Huy trưởng phát nguyện thọ nhận cấp Tấn hôm nay gồm các H.Tr Nguyên Chiếu, H.Tr Nguyên Nghị, H.Tr Nguyên Hành, H.Tr Nguyên Trà, H.Tr Bửu Thành, H.Tr Huệ Trí, và H.Tr Minh Trung.

Sen Trắng chân thành chúc mừng quý Trưởng Tân thăng cấp Tấn, nguyện chư Phật gia hộ cho quý anh “Chân Cứng Ðá Mềm, Ác Thế Ngũ Trược Thệ Tiên Nhập” – Ảnh: Huệ Trí và Diệu Nghiêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s