Tâm Thường Ðịnh: Chân Giác Bất Ly Trần

Kính mừng 40 năm hành đạo của Thầy Thích Từ Lực Duyên lành Thầy đã xuất gia, Bốn mươi năm chẳng như là chiêm bao Lăng Nghiêm vang vọng thuở nào Mà trong tiềm thức Ưu đàm rộ bông Ơn giáo dưỡng cao vời sâu rộng Tình Thầy trò ân trọng nghĩa sâu Tu thân,…