Hướng Chân: Tiểu Sử Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) – Phần 1: Tiểu Sử

Trong nổ lực sưu và sao lục các tư liệu hữu ích cho việc tu học của hàng ngũ Huynh trưởng và Ðoàn sinh Gia đình Phật tử, một trong những dự án của Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện BHD/GÐPT/VN tại Hoa Kỳ là thu thập, xuất bản, cũng như tái xuất bản những tác…