Thăm liên trại huấn luyện Lộc Uyển-A Dục, Miền Quảng Ðức do Htr Như Tiến làm Trưởng Ban

Mỗi lúc, ước mơ HÒA HỢP không còn là ẩn sốtrong những dự thảo, đề án  điều nghiên trên giấy mực mà thể hiện cụ thể trong hành động tích cực. Hôm qua, 11 tháng 11, 2016, một phái đoàn đại diện gồm các huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Xử Lý Thường Vụ BHD); Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp (Phó Truyền…