Sen Trắng: Người bịnh hỏi thăm người khỏe

H.tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Phó ban truyền thống xã hội BHD Hoa Kỳ, kiêm Miền Quảng Ðức; H.Tr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên, Phó Tổng Thư Ký BHD Hoa Kỳ, với giò Phong Lan, trước khi vào tư gia H.Tr Năng Kính (7.11.2016) SEN TRẮNG: Sau khi được tin trưởng niên Năng Kính…