Đạo Sinh (Việt dịch): Bồ Tát và Văn Chương – Kỹ nghệ

~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七 Lại nữa Thiện Hiện, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở giai vị Bất thối chuyển, đối với văn chương, kỹ nghệ thế gian, tuy đều thông thạo nhưng không mê đắm. Lý do vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát này thông hiểu tất cả các pháp rốt cùng đều Không. Trong cái Không rốt ráo này, văn…