Buddha’s House: Trung Cộng tấn công vào Phật Giáo Tây Tạng đồng nghĩa đe dọa người dân Tây Tạng.

Buddha’s House: Trung Quốc tấn công Phật Giáo Tây Tạng cũng xem như tấn công vào người Tây Tạng. Gần đây chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phát biểu: “Các tổ chức Tôn Giáo phải theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Theo báo cáo ngày 10.5.2016 của tổ…