John Negru | Independent Scholar, Publisher at Sumeru Books: New Paths in Teaching Buddhist Studies: Conference Report

SESSION 3: COMPLICATING MEDITATION IN THE CLASSROOM Context “New Paths in Teaching Buddhist Studies” was a conference at the University of Toronto, Robert H.N. Ho Centre for Buddhist Studies, in February 2020, organized by Dr. Frances Garrett, Dr. Sarah Richardson, and Dr. Betsy Moss. The focus of the conference was on pedagogical challenges and techniques,…

Jisi Fu & Jing Le | Fudan University, East China Normal University: “Reimagining East Asian Buddhism Wuyue Foundations of Song Dynasty Buddhism and Beyond” A Talk by Professor Albert Welter

Figure 1. Photo by Jing Le. Reprinted with permission On September 20, 2018, Professor Albert Welter from the University of Arizona delivered a talk Reimagining East Asian Buddhism: Wuyue Founda- tions of Song Dynasty Buddhism and Beyond to students and faculty mem- bers at the University of British Columbia. Professor Welter specializes in Chinese Buddhism.…

Đạo Sinh dịch Việt: Bố Thí Ba La Mật

~ 大般若波羅蜜多經卷第五十一 (初分辨大乘品第十五之一) 善現白佛言。世尊。 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。 大悲為上首。以無所得而為方便。自施一切內外所有。 亦勸他施內外所有。 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。 是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。 Thiện Hiện bạch Phật rằng: Thế Tôn, bố thí ba-la-mật-đa của bồ-tát ma-ha-tát là gì? Phật nói: Thiện Hiện, nếu bồ-tát ma-ha-tát phát tâm tương ưng nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự bố thí…

Berkley Forum: The New Normal? A Buddhist Perspective on Disability and COVID-19

Berkley Center For Religion, Peace & World Affairs Berkley Forum The New Normal? A Buddhist Perspective on Disability and COVID-19 By: Darla Schumm April 17, 2020 In these coronavirus dazed days, I keep noticing people yearning for a return to “normal.” Social media accounts are flooded with memories of normal activities from past times; political…

Thích Như Điển: Đọc Khảo Luận “Đường về núi cũ chùa xưa” Của Hòa Thượng Thích Phước An

Cầm quyển sách Khảo Luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong nhiều năm tại Việt Nam, và tháng 11 năm 2016 vừa rồi nhà Xuất Bản Hồng Đức đã cho in ấn phát hành. Sách do Đạo hữu Nguyên Trí mang tay qua Đức và có cả chữ ký của…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 5

Kien So Temple, Hanoi, Vietnam | AHA The Meditation Tradition of Vietnamese Buddhism  Following the initial introduction of Buddhism by the Indian masters directly from India, the Meditation Tradition in Vietnam marked its own distinction with many well-established schools. In the Vietnamese Buddhist tradition, Meditation (dhyana) or Zen in Japan and the West, does not…